El nostre projecte educatiu contempla els objectius marcats per la llei de la Comunitat Valenciana i els impregna del carisma i els valors cristians prenent com a exemple els passos de la nostra mare Juana Mª.
De manera transversal els valors es treballen i es vivencien des de les nostres tres àrees de coneixement fent del nostre centre un col·legi integrador i solidari.

Infantil (3-6 anys)

01

Objectius

En aquesta etapa, la nostra finalitat és contribuir al desenvolupament integral i harmònic dels xiquets i xiquetes en totes les seues dimensions: física, afectiva, social, intel·lectual…, potenciar l’autonomia personal i facilitar que l’alumnat desenvolupe una imatge positiva de si mateix en cooperació amb les famílies, a més d’establir les bases per a l’assoliment de les competències que es consideren bàsiques i respectant sempre els diferents ritmes maduratius.

El nostre propòsit és dotar als xiquets i xiquetes de les eines que els permeten utilitzar els coneixements en diferents contextos per a aconseguir els diferents objectius dins d’un marc de convivència.

Metodologia

Treballem amb metodologies didàctiques innovadores que inclouen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, rutines i destreses de pensament, així com l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. En termes generals, qualsevol altra metodologia pròpia d’una educació inclusiva que contribuïsca a una major motivació de l’alumnat, a un major grau d’adquisició de les competències i de l’assoliment dels objectius de l’etapa d’infantil, i conseqüentment, a una millora dels seus resultats.

Projecte pedagògic

El nostre centre educatiu imparteix classe a xiquets i xiquetes de 2n cicle d’educació infantil amb edats compreses entre els 3 i 6 anys. La intenció prioritària de l’equip docent d’educació infantil és que el nostre alumnat en aquests primers anys d’escolarització, se senta cura, volgut i acceptat i que trobe en el col·legi un entorn segur. L’activitat, el joc i les relacions socials són el motor del nostre dia a dia tal com es desenvolupa en la metodologia posteriorment desenvolupada, on s’assenten les bases d’un alumnat feliç dotat d’uns aprenentatges amplis i de qualitat.

La nostra etapa és l’inici d’un projecte molt més gran, seguint sempre els valors cristians de la nostra Mare Fundadora Juana Mª.

Primària (6-12 anys)

02

Objectius

El nostre objectiu principal és acompanyar i orientar al nostre alumnat durant tota aquesta etapa perquè configuren un itinerari de vida i desenvolupen la seua personalitat a través de la presa de decisions fomentant la iniciativa, la responsabilitat, la capacitat d’expressar-se en els diferents àmbits, així com la posada en pràctica de tècniques de treball individual i cooperatiu, concorde a l’actual normativa vigent d’educació . Durant el desenvolupament integral de l’alumnat es té present a cada moment la doctrina catòlica, seguint el carisma de la nostra fundadora, pilar fonamental per al nostre col·legi.

Metodologia

Utilitzem una metodologia activa combinant projectes educatius interdisciplinaris ABP, explicacions teòriques i treball cooperatiu. Aquest tipus d’aprenentatge és molt motivador. El nostre alumnat treballa de manera conjunta i coordinada amb la finalitat de resoldre tasques i aprofundir en l’aprenentatge.

Com a centre plurilingüe que som, una de les àrees que impartim en anglés és l’assignatura de Religió, la qual cosa afavoreix a l’adquisició de vocabulari i motiva a l’alumnat en la participació en llengua anglesa.

Projecte pedagògic

Aquesta etapa comprén dels 6 a 12 anys. El nostre alumnat, a més de formar-se acadèmicament, desenvolupa de manera harmònica totes les facetes de la seua personalitat de manera integral, d’acord amb la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. Per això, oferim a cada alumne i alumna i a les seues famílies una atenció personalitzada a través de la figura dels tutors, així com del Gabinet d’Orientació de Primària, tant a nivell acadèmic com personal. Desenvolupem una atenció especial als més necessitats, actualitzant l’acolliment, servei i suport de Juana María Condesa en el nostre àmbit escolar.

Creiem en la cultura de l’esforç unida a un aprenentatge motivador, divertit, col·laboratiu i actiu.

ESO (12-16 anys)

03

Objectius

El nostre objectiu primordial és garantir la formació de tot l’alumnat, dins del sistema educatiu espanyol, de manera que puga respondre als reptes socials des dels principis democràtics. Igualment, assumim la formació integral de la personalitat i fomentem el pensament crític des dels valors evangèlics, viscuts segons el carisma de Juana María Condesa.

Com a conseqüència, eduquem als nostres alumnes per a l’obtenció del títol corresponent de GRADUAT EN ESO, que facilita la continuïtat de l’aprenentatge.

Metodologia

Entenem el nostre treball educatiu com el desenvolupament de les competències clau que precisa l’alumnat per al seu creixement personal. Per a aconseguir una acció eficaç, enfoquem la tasca docent des de la combinació d’habilitats pràctiques i coneixements, motivació i valors cristians, actituds i emocions, i altres components socials i de comportament.

D’acord amb el nostre carisma, desenvolupat per la Congregació d’RR. Esclaves de María, fomentem la ciutadania activa i la inclusió social; perseguim la promoció personal a través de l’ocupació, i així conduïm a l’alumnat cap a un aprenentatge permanent.

Projecte pedagògic

El nostre projecte pedagògic part d’un enfocament metodològic constructivista, de caràcter obert i integrador. Desenvolupem l’enfocament globalitzador dels coneixements des d’una metodologia activa, en la qual l’alumnat és el vertader protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge. Basant-nos en els principis de motivació i interacció entre iguals, propiciem un «saber fer» que permet a l’alumne acostar-se amb èxit a la diversitat de contextos acadèmics, socials i professionals.

Batxillerat (16-18 anys)

04

Objectius

El nostre objectiu en aquesta etapa educativa de Batxillerat és el de proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual, humana i cristiana, coneixements i habilitats, que els permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

Així mateix, preparem a l’alumnat per a accedir a l’Educació Superior mitjançant la consecució del títol de BATXILLER i la superació de l’Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (EBAU).

Metodologia

L’equip docent introdueix els continguts curriculars en el context de l’experiència de l’alumnat; continguts que poden estructurar-se entorn de temes, unitats didàctiques, problemes, centres d’interés, projectes de treball, etc. Aquests continguts se seleccionen i seqüencien adequadament, de manera que existeix harmonia entre les metes i els mitjans que s’utilitzen per a aconseguir-los.

Facilitem l’assumpció i creació de continguts mitjançant les CLASSES DE REPÀS; amb elles garantim que l’alumnat siga capaç de resoldre les qüestions o problemes plantejats en qualsevol assignatura.

Projecte pedagògic

En aquesta etapa, el projecte pedagògic de desenvolupament competencial s’aborda des de totes les àrees de coneixement, i l’alumnat va adquirint majors nivells d’acompliment en l’ús d’aquestes.

D’acord amb les exigències de les EBAU, i procurant l’èxit acadèmic del nostre alumnat –un dels nostres objectius- s’estableixen connexions transversals, que faciliten la incorporació de continguts al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Cicles formatius (16-18 anys)

05

Objectius

Formar als alumnes en les diverses tècniques de la Informàtica d’una forma integral, fomentant els valors demandats per les empreses del sector mitjançant el nostre carisma institucional impulsat per la nostra fundadora Juana María Condesa Lluch.

Metodologia

En el Cicle Formatiu, es fomenta la formació pràctica orientada al sector informàtic. Per a això, s’ensenyen aspectes relacionats amb els sistemes operatius, muntatge d’equips, xarxes d’ordinadors, aplicacions ofimàtiques, aplicacions web, serveis en xarxa i seguretat informàtica.

Com a colofó a aquesta formació a les aules, els alumnes realitzen pràctiques en empreses del sector informàtic de primer nivell, en les quals poden posar en pràctica tant els coneixements, com els valors fomentats des del Centre,tan demandats hui dia en la societat actual.

Empresas colaboradoras