1175

alumnes

85

docents

20

administració i serveis

900

famílies

Consell Escolar

El Consell Escolar és l'òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa. Amb participació de tots ells i presidit per la Titularitat del centre, pel consell escolar passen totes les decisions que afecten el nostre centre educatiu. El consell escolar es renova parcialment cada dos anys mitjançant eleccions en les quals poden participar tota la comunitat educativa.

Claustre Professors

Com assenyalem en apartats anteriors, dels 85 docents, 11 s'ocupen de l'etapa Infantil, 30 de primària i 39 de secundària, situats aquests últims en ESO, Batxiller i Cicle Formatiu.

Equip directiu

L'Equip Directiu està format per cinc persones que inspirades en la figura de la nostra fundadora Juana María Condesa Lluch, treballa en col·laboració amb la resta d'estaments en la gestió diària del centre.

Equipe Titularita

Directora Titular:
Hna. Mª Angélica Morales Calderón
Equip Titularitat:
Hna. Mª Dolores Sempere
Hna. Angela Román
Hna. Mª Angélica Morales
Hna. Janett Anco

Educació Infantil i Primària

Directora Pedagógica:
Idoya Bona Cuquerella
Cap d’Estudis:
Dª Raquel Fernández Laso

ESO / Batxillerat / CFGM

Directora Pedagógica:
Dª Mª Carmen Guillén Ochando
Cap d’Estudis:
Sr. Juan Ángel Tárraga Almendros

Model Educatiu

La proposta formativa d’Esclaves de María engloba totes les dimensions de la persona, la personal, en la qual prestem especial atenció al creixement en la gestió emocional, posant en valor totes les capacitats individuals per a sentir-se bé i per a servir al col·lectiu; l’acadèmica i intel·lectual, des de la qual proposem un model obert i flexible a través del qual intentem que l’alumnat done el millor de si mateix, potenciant les seues fortaleses i reforçant aquelles habilitats menys desenvolupades, conscients dels diferents ritmes i estils d’aprenentatge; i l’espiritualitat, proposant al nostre alumnat el model de vida de l’evangeli, propiciant la reflexió personal i la trobada amb Jesús.
En definitiva, un model educatiu que permeta a cada alumne i alumna aconseguir l’excel·lència, personal, emocional i intel·lectualment i aconseguir que cadascun d’ells siguen persones plenes, felices i compromeses amb els seus estudis, les seues famílies i la societat.
Des del nostre Projecte Educatiu volem apostar per un model d’escola inclusiva, on tinga cabuda tot tipus d’alumnat, sense que existisca exclusió per motius de raça, procedència, sexe, religió, capacitats, socials, econòmiques, físiques ni ideològiques.

Missió

Promovem la formació integral de l’alumnat mitjançant l’adquisició d’hàbits morals i intel·lectuals, de coneixements cientificotècnics, humanístics, estètics i religiosos a fi d’aconseguir una preparació humana i professional d’acord amb la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.

Així mateix, duem a terme el procés d’evangelització, en col·laboració amb les famílies, mitjançant un pla educatiu i pastoral, que afavoreix la seua formació espiritual. Aprofundim en els principis democràtics de convivència -respecte, tolerància i llibertat-, perquè els nostres alumnes contribuïsquen a la construcció d’un món més humà, i més just.

Visió

Volem ser i que ens reconeguen per:

Viure un ambient de convivència adequat i, ser un equip d’educadors cristians compromesos en l’educació integral dels nostres alumnes. El nostre compromís amb l’excel·lència en la gestió administrativa així com en la utilització de recursos que afavorisquen la cura mediambiental. Fomentar, un plurilingüisme efectiu, desenvolupant en ells una mentalitat oberta que els capacite per a les seues futures possibilitats professionals. Utilitzar una metodologia innovadora i ètica, basada en les Noves Tecnologies, per a formar usuaris compromesos amb la creació de continguts formatius i lúdics. Aconseguir integrar a la Comunitat Educativa en tota la formació que desenvolupem, amb especial atenció als menys afavorits, basada en la col·laboració de les famílies.

Valors

El Projecte Educatiu d’Esclaves de María es basa en els valors evangèlics i els promou com a mitjà de transformació de l’home i de la societat. Tot membre de la comunitat escolar ha d’actuar fidelment amb el carisma d’aquest projecte, sabent-se partícip d’una història compromesa amb la formació de la persona.

Creiem en ; el respecte, la tolerància, l’esperit crític, la visió cristiana, l’evangelització, la interioritat, en la cultura de l’esforç, la creativitat i en les bones pràctiques.

Projecte Digitalització

Nous reptes, noves maneres d’aprendre…

Des de fa uns anys en el col·legi Esclaves de María estem utilitzant les eines de “google for education” per a treballar la competència digital amb els nostres alumnes.
Des del centre ens hem fixat en el Chromebook com a motor per a una digitalització, que comencen a introduir-se en 5é d’Ed. Primària i arribaran progressivament fins a 4ºESO.

Formant en el present, per al futur…

Conveni Cambridge

«Centre preparador dels exàmens de Cambridge Assessment English organitzats pel British Council»

El projecte Cambridge es basa en l’aprenentatge de la llengua anglesa des de l’enteniment i la utilització de frases i expressions curtes (oralitat), presentar-se i respondre a preguntes bàsiques sobre les seues dades personals, interactuar amb parlants d’Inglés que parlen a poc a poc i amb claredat, escriure notes curtes i breus (1r i 2n de Primària) fins a aconseguir les habilitats i destreses suficients per a superar les diferents proves Cambridge des de Starters fins a Advanced (C1).

Pastoral

Què és la Pastoral?

Es tracta d’un conjunt d’ACCIONS EDUCATIVES d’una institució, en aquest cas, el nostre Col·legi, que tenen com a finalitat PROPOSAR i EDUCAR L’EXPERIÈNCIA RELIGIOSA CRISTIANA. Aquestes accions tenen la seua identitat pròpia i explícita en el conjunt de tota l’activitat col·legial i formen part del projecte educatiu de centre. En aquest sentit, educar aquesta experiència religiosa cristiana, passa per l’EDUCACIÓ D’ACORD AMB L’EVANGELI, fet que suposa educar l’EXPERIÈNCIA DE LA FE. El nostre col·legi es conforma així, com a institució evangelitzadora. En el nostre col·legi promovem la formació integral dels nostres alumnes i alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món i els preparem perquè puguen aconseguir una adhesió personal, lliure i explícita a la fe cristiana a l’Església.

Com duem a terme el nostre projecte?

Cada etapa educativa posseeix uns trets característics que la determinen i guien les accions específiques que juntament amb tot l’equip docent duem a terme al llarg de cada curs escolar. No obstant això, hi ha activitats que es desenvolupen simultàniament en les cinc etapes, com són les celebracions d’inici de curs, les pròpies dels temps litúrgics, la festa de la Mare fundadora, la jornada de la no violència i la pau, el mes de maig i la festa del col·legi dedicada a la Verge.

Algunes de les accions específiques:
Oratori, Eucaristies, Missa especial d’acció de gràcies el dia de la festa del Col·legi (finals de maig), Sacramento del perdó a durant la Quaresma, Sagrament de la Confirmació, Catequesi, Celebracions i Convivències, Betlem vivent, Projectes de voluntariat.